Improving The Role And Capacity Of Teachers And Counselors In The Cultural Adaptation Process Of Refugees And Domestic Students

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 95-116
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, mülteciler ve yerli öğrencilerin kültürel uyum sürecinde öğretmenlerin ve rehberlik danışmanlarının rolünü ve kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alınmaktadır. Çağdaş toplumların çokkültürlü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Multikültüralizm, farklı etnik grupların, kültürlerin ve toplulukların kültürel kimlikleri, dilleri ve inançlarıyla kamusal alanda görünür olma isteğiyle karşı karşıya kaldığı temel sorunu ele almaktadır. Multikültüralizm, sadece ırk ve etnik kökeni kapsayan geleneksel bir perspektife rağmen, sosyo-ekonomik durum, din ve ruhbilim, cinsel yönelim, engellilik durumu, cinsiyet, dil, göç durumu, eğitim ve istihdam gibi konuları da ele almaktadır. Kültürel uyum süreci, farklı kültürel yapıların etkileşime girmesiyle ortaya çıkar ve yeni değerler ve geleneklerin oluşumunu içerir. Bu süreç, akültürasyon olarak adlandırılır ve bireylerin veya grupların farklı kültürel özelliklere sahip bireylerle etkileşimine dayanan bir sosyal ve psikolojik dönüşüm sürecidir. Akültürasyon, yerli ve göçmen gruplar arasındaki temasın yanı sıra çokkültürlü bir toplumun çeşitli grupları arasındaki kültürel etkileşimi de içerir. Akültürasyon sürecinde etkileşimde bulunan kültürlerin özellikleri sürece doğrudan etki eder. Akültürasyon sürecinde, baskın kültürü benimseme ve kendi kültürlerini koruma arasında denge kurma çabası içinde olan baskın olmayan grupların dört farklı akültürasyon stratejisi izlediği belirtilmiştir. Öğretmenlerin ve rehberlik danışmanlarının kültürel uyum sürecindeki rol ve kapasitelerini artırmak için yapılan çalışmaların önemi vurgulanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 176
DOI: 10.37609/akya.1083
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :