Zeka Oyunlarıyla Fen Öğretimi: 5.sınıf Elektrik Konusu Örneği

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 157-177
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Zeka oyunları, problem çözme, akıl yürütme, sorgulama ve farklı bakış açılarıyla düşünmeye olanak tanır. Her yaş grubundan öğrenen bireylerin çeşitli zihinsel aktiviteleri yapması, problem çözme ve sorgulama, eleştirel düşünme gibi 21.yy becerilerinin kazanılmasını sağlarken gerek derslerde gerekse günlük hayatta başarıyı destekleyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacızeka oyunlarıyla fen öğretimin ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin elektrik konusundaki akademik başarısına ve bilimsel süreç becerilerinden değişkenleri belirleme becerilerine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya Ankara ilinde bulunan bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 69 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmada üç hafta süreyle deney grubundaki öğrencilere elektrik konusu, su doku ve aradaki farkı bul gibi zeka oyunlarının fen öğretimine entegre edilmesiyle işlenirken, kontrol grubunda yer alan öğrencilere aynı konu geleneksel yöntemle işlenmiştir. Çalışmadaki veriler 2011-2017 yılları arasında devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavında yer alan 17 adet sorudan oluşan başarı testi ve araştırmacı tarafından hazırlanan kısa cevaplı 3 adet sorudan oluşan anket kullanılarak elde edilmiştir. Başarı testinden elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilirken, anket sorularının analizinde betimsel içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, zeka oyunlarıyla fen öğretimi gören ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin son test puanları ile geleneksel yöntemle öğretim gören ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin son test puanları arasında istatiksel olarak zeka oyunlarıyla fen öğretimi gören öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin üç adet kısa cevaplı sorudan oluşan ankete verdiği cevaplar incelendiğinde ise her iki grupta yapılan öğretimin amacına ulaştığı tespit edilmiş olup özellikle bilimsel süreç becerilerinden değişkenleri belirleme kısmında zeka oyunlarıyla fen öğretimi gören öğrencilerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Elde edilen sonuçlar zeka oyunlarıyla fen öğretiminin, öğrencilerin akademik başarılarını desteklediğini göstermiştir.

Kitap Adı: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Vi
Editor: Alev Doğan
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 158
DOI: 10.37609/akya.2529
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :