Okul Tükenmişliği Durumunun Fen Akademik Başarısına Olan Yordama Etkisinin Araştırılması

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 63-70
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, 7. sınıf öğrencilerinin tükenmişlik durumlarının fen akademik başarılarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Tükenmişlik, bireylerin yaşadığı olumsuz durumlar sonucunda enerji ve güç kaybına neden olan bir durumdur. Bu çalışmada, tükenmişlik durumu üç boyutta ele alınmıştır: düşük kişisel başarı, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma. Öğrencilerde tükenmişlik durumu, yetersizlik hissi, bitkinlik, olumsuz tutum sergileme ve okuldaki etkinliklere katılmama gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bu durum öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkilemektedir. Ancak, yüksek akademik başarı beklentisi karşısında etkisiz kalan öğrencilerde kaygı durumu artmakta ve tükenmişlik ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, tükenmişlik durumunun fen akademik başarısına etkisi incelenmiştir. Çalışma grubunu Ankara'da bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak fen yazılı notlarının ortalaması ve Okul Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak, tükenmişlik durumunun fen akademik başarısını olumsuz etkilediği ve öğrencilerin tükenmişlik durumlarının fen akademik başarılarını yordadığı belirlenmiştir.(AI)

Kitap Adı: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Vi
Editor: Alev Doğan
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 158
DOI: 10.37609/akya.2529
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :