A Cognitive Linguistic Analysis On Course Books That Teach Turkish

Yazar: Eser Ördem
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 1-13
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmada, Türkçe öğreten ders kitaplarının bilişsel dilbilimsel bir analizi yapılmıştır. Dil öğretimine farklı dilbilimsel yaklaşımlar olsa da, kelime ağlarıyla oluşturulan sözcükler, kelime ağlarıyla oluşturulan kelime ağları ve konuşma eylemleri dil öğretiminin temelini oluşturur. Bazı araştırmacılar (Evert, 2008; Hoey, 2005; Harwood, 2002; Croft, 2001; Hudson, 1994; Lewis, 1998), dil bilgisinin de sözcük ağlarından oluştuğunu belirtmektedir. Croft (2001) daha da ileri giderek dil bilgisi olmadığını öne sürmektedir. Bu nedenle, sözcükler ve sözcükler tarafından oluşturulan çok katmanlı ağlar aynı zamanda konuşma ve yazının da temelini oluşturur. Tarihî dilbilim, ilk dil edinimi çalışmaları da son dönemde kelime yaklaşımının önemini vurgulamıştır. Tarihî dilbilim çalışmaları bir kelimenin zaman içinde nasıl dilbilgisel hale geldiğini göstermektedir. Benzer şekilde, ilk dil edinimi çalışmalarında da çocukların dil öğrenmeden önce sınırlı bir kelime dağarcığıyla dil ürettiği belirtilmektedir. Bloomfield (1933) ve Firth (1951, 1957), ikinci dil edinimi ve öğretim çalışmalarında kelime öğretiminin önemini kavramaya başlamış ve 1980'lerden sonra dil öğretimi çalışmaları hız kazanmıştır. Genel dilbilim alanında Langacker (1987, 1991) ve Evans ve Green (2006) ile birlikte kelime ediniminin önemini ortaya koymuştur. Hatta dil bilgisinin en önemli savunucularından biri olan Chomsky (1995), 1990'lardan sonra kelime bilgisini teorisine dahil etmek zorunda kalmış ve daha sonra geliştirdiği Minimalist Program'da kelime bilgisini dilbilgisel bilgi kuramına dahil etmiştir. Dolayısıyla, genel olarak, kelime çalışmalarının uzun süredir genel dilbilimin, tarihî dilbilimin, ilk dil edinimi ve ikinci dil öğretiminin merkezinde olduğu söylenebilir. İkinci dil öğretiminde dil öğrenenler, bir kelimenin anlamını bildiklerini vurgulamaktadır, ancak genellikle bunu yapamamaktadır. Başka bir deyişle; üretim becerilerinde aktif olmadıklarını hatırlayamazlar veya kelimeleri kullandıklarında, onları bir araya getirirken doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıklarından emin değillerdir. Bu nedenle, Kelime Yaklaşımı, böyle sorunlara yanıt vermeyi amaçlar. Yabancı dil öğretiminde birçok farklı yöntem ve yaklaşım geliştirilmiş olsa da, paradigm değişimi dil öğretimini ve dil öğrenmeyi etkilemiştir. 1950-1980 yılları arasında, üretken dönüşümcü dilbilim teorisi (Chomsky, 2000), dil öğretimini ve dil öğrenmeyi domine eden yapısal ve biçimsel çalışmalara büyük ölçüde etki etmiştir. 1980'lerden sonra bilişsel dilbilimin ortaya çıkmasıyla birlikte dil öğretiminde paradigm değişiklikleri yaşanmaya başlamıştır.(AI)

Kitap Adı: Educational Sciences Ii
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 62
DOI: 10.37609/akya.1119
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :