Muhafazakârlığın Yerel Görünümleri Siirt Örneği

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 366
DOI: 10.37609/akya.2611
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, muhafazakârlığın yerel görünümlerini Siirt örneği üzerinden incelemektedir. Muhafazakârlık, Avrupa'da modernleşme sürecine tepki olarak ortaya çıkmış ve Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte belirginleşmiştir. Türkiye'de muhafazakâr düşünce, Batılılaşma tartışmaları çerçevesinde ortaya çıkmıştır ve Türk muhafazakârlığı, inkılapların göz ardı ettiği toplumsal hassasiyetleri koruma amacını taşımaktadır. Türkiye'de ulus-devlet inşasının merkezileşmeye, kültürün standartlaştırılmasına ve toplumun homojenleştirilmesine dayanan süreci, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde farklı gerilimler ve dirençler yaratmıştır. Bu çalışma, Siirt'in muhafazakârlığın yerel farklılıklarını yansıtan bir örnek alan olarak seçilmesi ve yerel olanın sosyolojik bilgisine ulaşılması amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ve yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, 36 kişiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler fenomenolojik araştırma desenine göre analiz edilmiştir. Görüşmeler sonucunda, dinî, kültürel ve siyasal muhafazakârlığa yönelik yerel farklılıkları sergileyen önemli temalar ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hazırlanmıştır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :