A Study On The Eating Attitudes Of University Students According To Different Variables

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 27-36
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarını farklı değişkenlere göre incelemektir. Yeme bozuklukları, gençler arasında sıkça görülen ve olumsuz fiziksel ve psikolojik etkilere sahip ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, yeme bozukluklarının üniversite öğrencileri arasındaki yaygınlığını belirlemek ve risk faktörlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 akademik yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenim gören toplam 230 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yeme tutumlarını belirlemek için \"Yeme Tutum Testi-40 EAT\" kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket ile demografik bilgiler belirlenmiştir. Veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, cinsiyet, yaş, bölüm gibi değişkenlere göre yeme tutumları arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, üniversite öğrencileri arasında yeme bozukluklarının yaygınlığını belirlemek ve koruyucu önlemler almak için önemli bir katkı sağlamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sport Sciences
Editor: F. Pervin Bilir
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 75
DOI: 10.37609/akya.1792
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :