Seyyid Şerif El-cürcânî’nin Şerhu’l- Mevâkıf’ında Varlık Düşüncesi

Yazar: Eşref Şahin
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 161
DOI: 10.37609/akya.1844
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, Seyyid Şerif El-Cürcânî'nin Şerhu'l-Mevâkif'inde varlık düşüncesini ele almaktadır. Çalışmanın amacı, Cürcânî'nin varlık kavramını nasıl ele aldığını ve bu konudaki görüşlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde, Cürcânî'nin hayatı, eserleri ve kelâmi görüşleri hakkında bilgi verilmektedir. Cürcânî'nin hayatı incelenerek, onun hangi dönemde yaşadığı ve hangi eserleri kaleme aldığı ortaya konulmaktadır. Ayrıca, Cürcânî'nin kelâmi görüşleri de ele alınarak, varlık düşüncesine nasıl yaklaştığı açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise, düşünce tarihinde varlık kavramı genel olarak ele alınmaktadır. Platon, Aristo, Descartes ve İbn-i Sina gibi düşünürlerin varlık anlayışları incelenerek, Cürcânî'nin varlık düşüncesinin bu düşünürlerden nasıl etkilendiği ortaya konulmaktadır. Sonuç olarak, Cürcânî'nin Şerhu'l-Mevâkif'inde varlık düşüncesinin nasıl ele alındığı ve hangi görüşlere sahip olduğu açıklanmaktadır. Bu çalışma, Cürcânî'nin düşüncelerini anlamak ve değerlendirmek isteyen okuyucular için önemli bir kaynak olacaktır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :