Statin Tedavisine Rağmen Hedef Ldl Değerine Ulaşılamayan Hastada Pcsk-9 İnhibitörü Kullanımı

Yazar: Ufuk Aydoğdu
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 1-5
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu olgu sunumunda, hedef LDL değerine ulaşılamayan bir hastada PCSK-9 inhibitörü kullanımının etkisi incelenmiştir. 38 yaşındaki erkek hasta, rutin kontrol amacıyla kardiyoloji polikliniğine başvurmuştur. Hastanın LDL değeri yüksek bulunmuş ve Ailevi Hiperkolesterolemi tanısı konulmuştur. Yüksek yoğunluklu statin tedavisine başlanmış ancak hedef LDL değerine ulaşılamamıştır. Bu nedenle hastaya PCSK-9 inhibitörü eklenmiştir. Tedavi sonrası istenilen LDL değerine ulaşılmış ve hastaya üçlü kombinasyon tedavisi önerilmiştir. PCSK-9 inhibitörleri, karaciğerde LDL-reseptörlerinin yıkımını engelleyerek plazma LDL miktarını düşürmektedir. Klinik çalışmalar, bu inhibitörlerin LDL düzeylerinde önemli bir düşüş sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, PCSK-9 inhibitörleri hedef LDL değerine ulaşılamayan hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olabilir.(AI)

Kitap Adı: Kardiyolojide Güncel Kanıtlarla Vaka Yönetimi
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 574
DOI: 10.37609/akya.1339
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Statin Tedavisine Rağmen Hedef Ldl Değerine Ulaşılamayan Hastada Pcsk-9 İnhibitörü Kullanımı Ufuk Aydoğdu Bölümü Görüntüle
Koroner Arter Hastalığı Öyküsü Olan Ejeksiyon Fraksiyonu Korunmuş Hastada Tedavi Düzenlemesi Ve Sglt-2 İnhibitörü Kullanımı Elif Gökçen Vatanoğlu Bölümü Görüntüle
Risk Sınıflamasına Göre Orta Derecede Riskli Sınıfına Giren Hastada Koroner Bt Kullanımı Görkem Kuş Bölümü Görüntüle
Hipertrofik Kardiyomiyopati Hastasında Risk Yönetimi Murat Demirci Bölümü Görüntüle
Son Dönem Böbrek Yetersizliği Olan Hastada Kardiyovasküler Risk Yönetimi Vedat Aslan Bölümü Görüntüle
Dirençli Hipertansiyon Olgusu Hatice Irem Üzümcü Bölümü Görüntüle
Kronik Böbrek Yetersizliği Hastasında Hipertansiyon Yönetimi Semih Kalkan Bölümü Görüntüle
Sekonder Hipertansiyon (renovasküler Etiyoloji) Olgusu Oğuz Kaan Kaya Bölümü Görüntüle
Kalp Yetersizliği Hastasında Hipertansiyon Yönetimi Ahmet Genç Bölümü Görüntüle
Aort Koarktasyonuna Sekonder Hipertansiyon Olgusu Orhan İnce Bölümü Görüntüle
Hipertansif Acil Olgusu Sinan Demirel Bölümü Görüntüle
Atriyal Fibrilasyonu Olan Akut Koroner Sendrom Hastasının Yönetimi Sidar Şiyar Aydın Bölümü Görüntüle
Covid-19 Ve Akut Koroner Sendrom Birlikteliği Emrah Aksakal Bölümü Görüntüle
Revaskülarize Edilemeyen Kronik Koroner Sendromlu Hastada Tedavi Yönetimi Mustafa Özkoç Bölümü Görüntüle
Akut Mitral Yetersizliği Gelişen Akut Miyokard Enfarktüsü Hastasının Yönetimi Selim Aydemir Bölümü Görüntüle
Koroner Arterlere Ciddi Bası Yapan Hiatal Herni Vakası Nuran Günay Bölümü Görüntüle
Koroner Bifurkasyon Lezyonlarına Yaklaşım, Sirkumfleks Arter- Obtus Marjinalis Lezyonuna Çift Öpüşme Mini Ezilme (double Kissing Nano-crush) Yöntemi Ile Müdahale Olgusu Alper Öztürk Bölümü Görüntüle
Trombus Yükü Fazla St Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü Hastasında Trombus Aspirasyonu Uğur Özkan Bölümü Görüntüle
Spontan Koroner Arteriyel Disseksiyon Olgusu İsmet Zengin Bölümü Görüntüle
Sirkumfleks Artere Perkütan Girişim Esnasında Gelişen Stent Sıyrılması Adnan Duha Cömert Bölümü Görüntüle
St Yükselmeli Miyokart İnfarktüsüne Neden Olan İzole Osteal Obtus Marjinalis 1 Lezyonuna Girişim Serdar Söner Bölümü Görüntüle
Sol Ön İnen Artere Perkütan Girişim Esnasında Koroner Perforasyon Gelişen Olgu Adem Aktan Bölümü Görüntüle
Çift Öpüşme Pantolon Tekniği Ile Sol Ön İnen (lad)- Diyagonal 1 (d1) Arter Revaskülarizasyonu Özkan Karaca Bölümü Görüntüle
Karotis Artere Girişim Olgusu Ebru Şahin Bölümü Görüntüle
Subklavyen Artere Girişim Olgusu İrem Müge Akbulut Koyuncu Bölümü Görüntüle
Aortoiliak Lezyonlarda Girişimsel Tedaviye Güncel Bakış: Bir Leriche Sendrom Vakası Kadriye Memiç Sancar Bölümü Görüntüle
Süperfisiyal Femoral Arter Lezyonuna Girişim Olgusu Ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar Serkan Yazan Bölümü Görüntüle
Diz Altı Lezyonuna Girişim Olgusu Tuğba Aktemur Bölümü Görüntüle
Aort Koarktasyonu Olgusu Emine Altuntaş Bölümü Görüntüle
Karsinoid Sendroma Bağlı Triküspit Kapak Tutulumu Olgusu Fulya Avcı Demir Bölümü Görüntüle
Patent Duktus Arteriozus Olgusu Zeynep Ulutaş Bölümü Görüntüle
Anterior Miyokard Enfarktüsü Sonrası Apikal Trombüs Gelişen Olgu Khayal Mirzayev Bölümü Görüntüle
Ekokardiyografi Ile Tanı Alan Koroner Fistül Olgusu Deniz Kaptan Özen Bölümü Görüntüle
Süperior Sinüs Venozus Atriyal Septal Defekte Eşlik Eden Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Olgusu Ramil Haciyev Bölümü Görüntüle
Ciddi Triküspid Kapak Yetersizliği Olan Hastada Transkatater Uç-uça Tamir (teer) Özge Çetinarslan Bölümü Görüntüle
Mekanik Mitral Kapakta Trombüs Olgusuna Yaklaşım Hülya Yıldırım Bölümü Görüntüle
Koroner Bt Anjiografi Ile Netleştirilen Şüpheli Osteal Lmca Darlığı Haşim Tüner Bölümü Görüntüle
Kalsifik Koroner Arter Darlığında Rotasyonel Aterektomi Kullanımı Ve Intravasküler Ultrason (ivus) Kılavuzluğu Aykun Hakgör Bölümü Görüntüle
Apikal Hipertrofik Kardiyomiyopati Vakası Ahmet Ferhat Kaya Bölümü Görüntüle
Protez Aort Kapakta Pannusa Bağlı Obstrüksiyon Olgusu Emir Derviş Bölümü Görüntüle
Düşük Akım Düşük Gradiyentli Aort Darlığı Olgusu Burcu Aggül Bölümü Görüntüle
Lead İlişkili Triküspit Yetersizliği Olgusu Ayşe İrem Demirtola Bölümü Görüntüle
Korda Rüptürüne Bağlı İleri Mitral Yetersizliği Olgusu Ayça Gümüşdağ Bölümü Görüntüle
Serbest İleri Pulmoner Yetersizliği Olgusu Osman Uzman Bölümü Görüntüle
Acil Cerrahi Gerektiren Doğal Kapak Endokarditine Bağlı Aort Absesi Olgusu Umut Karabulut Bölümü Görüntüle
Kardiyorenal Sendrom Gelişen Kalp Yetmezliği Olgusu Fatma Özge Salkın Bölümü Görüntüle
Postpartum Kardiyomiyopati Hastasının Yönetimi Şeyda Şahin Bölümü Görüntüle
Kalp Nakli Bekleyen Hastada Destek Cihaz Tedavisi Songül Üstündağ Bölümü Görüntüle
Akut Kalp Yetmezliğine Bağlı Pulmoner Ödem Olgusu Serdar Kahyaoğlu Bölümü Görüntüle
Sağ Kalp Yetmezliği Hastasının Yönetimi Mutlu Çağan Sümerkan Bölümü Görüntüle
Kardiyojenik Şok Hastasının Yönetimi Erol Kalender Bölümü Görüntüle
Büyük Arter Vasküliti Ve Rezidü Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonu (kteph) Olan Hastada Pulmoner Arter Stentlemesi Mehmet Hasan Özdil Bölümü Görüntüle
Vazoreaktivite Pozitif Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastasına Yaklaşım Sinan Saymaz Bölümü Görüntüle
İdiopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgusu Seda Tanyeri Uzel Bölümü Görüntüle
Sklerodermaya Bağlı Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Dilay Karabulut Bölümü Görüntüle
Mezotelyoma Vakasında Konstriktif Perikardit Nihal Tefik Bölümü Görüntüle
Akciğer Kanseri Ve Koroner Arter Hastalığı İlişkili Olgu: Kanser Ve Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Faktörleri Ve Fizyopatoloji Selçuk Öztürk Bölümü Görüntüle
Kemoterapi Ve Kardiyotoksisite İlişkili Olgu- Meme Kanseri Hastasında Kalp Yetersizliği Fatih Öksüz Bölümü Görüntüle
Kardiak Arrest Ile Başvuran Kalp Yetmezliği Olgusu Filiz Çelebi Bölümü Görüntüle
Kolon Kanseri Vakasında Takotsubo Kardiyomiyopatisi Önder Demiröz Bölümü Görüntüle
Atriyoventriküler Nodal Reenteran Taşikardi (avnrt) Ablasyonu Olgusu Muhammed Raşit Tanırcan Bölümü Görüntüle
Atriyal Fibrilasyon Hastasında Kriyobalon Ablasyon Mehmet Çelik Bölümü Görüntüle
Sol Dal Bloklu Supraventriküler Taşikardi: İki Farklı Aksesuar Yol Olgusu Kubilay Erselcan Bölümü Görüntüle
Ventriküler Erken Vuru Ablasyonu Olgusu Cihan Öztürk Bölümü Görüntüle
Atriyal Flutter Ablasyonu Olgusu Çağlar Kaya Bölümü Görüntüle
Gebe Hastada Atriyal Taşikardi Ablasyonu Ömer Şit Bölümü Görüntüle
Kalp Pili Olup Cep Bölgesinde Enfeksiyon Gelişen Hastaya Yaklaşım Erdi Babayiğit Bölümü Görüntüle
Yüksek Hızlı Atriyal Fibrilasyonu Olan Kalp Yetmezliği Hastasında Av Nod Ablasyonu Ahmet Serdar Yılmaz Bölümü Görüntüle
Akıllı Saat Ile Düzensiz Ritm Uyarısı Olan Hastanın Değerlendirilmesi Furkan Durak Bölümü Görüntüle
Bilimsel Araştırma Türleri Ve Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları Elif Güçlü Bölümü Görüntüle
Bilimsel Araştırma-makale Yazma Teknikleri Ömer Furkan Demir Bölümü Görüntüle
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Etik Umut Uyan Bölümü Görüntüle
Bilimsel Araştırma Planlaması Ve Tasarımı Emin Erdem Kaya Bölümü Görüntüle
Kardiyak Dışı Cerrahi Öncesi Tanı Alan Ciddi Aort Darlığı Hastası Murat Oğuz Özilhan Bölümü Görüntüle
Perioperatif Dönem Antikoagülan Tedavi Yönetimi Süleyman Kalaycı Bölümü Görüntüle
Perioperatif Dönemde Miyokard Enfarktüsü Musa İlker Durak Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :